Професионална гимназия по транспорт - Отчет-изпълнение на бюджета 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Вторник, 27.06.2017, 22:02 Добре дошли Гост | RSS
Професионална гимназия по транспорт
"Проф. Цветан Лазаров"
Сайт меню
Нашата анкета
Защо ходиш на училище?
Общо отговори: 388
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

Отчет-изпълнение на бюджета 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.


                                                                         ОТЧЕТ

      за изпълнението на бюджета

на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров”,

град  Плевен, за периода 01.01.2016 г. до  31.12.2016 г.

 

В изпълнение на чл. 291 от  Закона за предучилищното и училищното образование представяме на общото събраниe и на обществения съвет  към училището отчет за изпълнението на делегирания бюджет на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – град Плевен за периода 01.01.2016 год. до 31.12.2016 год.

Утвърденият бюджет на училището, съгласно заповед  № РД 09-331/ 23.03.2016 год. на министъра на образованието и науката, е в размер на 763 576 лв., 27 000 лв. собствени приходи и 27 742 лв. за стипендии на учениците.

Бюджетът е актуализиран от МОН със 7 154 лв., от тях 5 553 лв. е преходен остатък от 2015 г. и 1 601 лв. за транспортни разходи за учители.

За периода е направена актуализация на бюджета на 22.07.2016 г. за 7 740 лв. и на 24.10.2016 г. за 2 405 лв.           

Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – град Плевен за периода 01.01.2016 год. до 31.12.2016 год. отчита следните финансови резултати:

 

  Реализирани собствени приходи за 31 194 лв от: наеми – 21 145 лв., такси общежитие – 7 617 лв., приходи от учебна дейност за 1 474 лв. и за проведени процедури за валидиране на професионални знания, умения и компетентности по професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“ – 958 лв. Съгласно утвърденият бюджет приходите за годината са в размер на 27 000 лв. Изпълнението на собствените приходи  към 31.12. 2016 г. е 100 % след актуализация на бюджета с 4 194 лв. В края на годината е преведен данък върху приходите в размер на 935,82 лв.

През периода  са направени следните разходи : 

 

За заплати на работещите по трудови правоотношения са изразходвани 540 102 лв. при бюджет 510 254 лв. Дофинансирането на заплати е от собствени приходи и от други възнаграждения.

За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходвани 38 858 лв., от тях: 8 109 лв. за СБКО; за извънтрудови възнаграждения – 991 лв. и за обезщетения по КТ 29 758 лв., от тях 24 446 лв. са от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните   общежития”. По бюджет са предвидени 24 000 лв., които ще бъдат коригирани със средствата от Националната програма. Реално разхода от бюджета е за 14 412 лв., като разликата от 9 588 лв. е прехвърлена в параграф заплати.

За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходвани 113 983 лв., от тях: 59 356 лв. за ДОО, 17 251 лв. за УПФ, 25 812 лв. за ЗО, 11 564 лв. за ДЗПО.  При бюджет 108 049 лв. разликата е дофинансирана от средства по §51-00 – основен ремонт на ДМА в размер на 5 934 лв.

За издръжка са изразходвани  114 323 лв., като изпълнението е 94 % при бюджет от 122 237 лв. Изразходваните средства са за храна – 58 лв., медикаменти – 110 лв., работно облекло – 3 640 лв., учебни разходи – 2 214 лв., материали – 9 847 лв., разходи за вода, топлоенергия, електроенергия – 57 631 лв.,  външни услуги – 37 477 лв. (от тях 7 740 лв. за  архитектурно заснемане, обследване за технически характеристики и изготвяне на технически паспорт на общежитието, 5 520 лв. за детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат на общежитието, 7 200 лв. за издаване на сертификат за енергийни характеристики, доклад от извършено обследване за енергийна ефективност и протокол от оценка на постигнати енергийни спестявания в учебната сграда и 500 лв. за изготвяне на задание за проектиране  по ОП „Региони в растеж“; финансирането в размер на 20 960 лв. е от бюджета на МОН за 2016 г.), текущ ремонт – 594 лв., командировки – 1 337 лв.,  за  застраховки – 1 226 лв.,  други финансови услуги – 181 лв. и лихви за забавено плащане за 8 лв.

Платени за 2016 год.  данъци и такси в размер на 3 714 лв. – при бюджет 5 000 лв. разликата от 1 286 лв. е прехвърлена в раздел заплати.       

За стипендии са изразходвани 27 817 лв., като изпълнението е 97 %  при бюджет  28 559 лв.                 

 За периода 01.01-31.12.2016 год.  извършените разходи на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – град  Плевен са 842 626 лв.

 

Съгласно РМС № 271 от 14.04.2016 год. по утвърдените национални програми за развитие на средното образование, финансирани от бюджета на МОН,  Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – град  Плевен е работила по следните:

- По Национална програма „Без свободен час в училище” – изплатени  са 1 317 лв. за възнаграждения на заместващи учители, 293 лв. осигуровки за работодател, лични осигуровки 179 лв. и 115 лв. ДДФЛ.

- По НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“ са изразходвани 200 лв. за интернет.

- По НП „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади” – изразходвани са за 1 741 лв., от тях  за командировка за участие в националния кръг на олимпиадата – 750 лв. Изплатени са и суми по граждански договори на учителите-ръководители на групи по  „Техническо чертане” в размер на 991 лв. и осигуровки за работодател – 109 лв.

 

Възстановяване на част от извършените разходи за транспорт от местоживеенето в друго населено място до местоработата на лицата от педагогическия персонал, съгласно Наредба № 1 от 23.05.2014 год. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена – изплатени са 909 лв.

Разходите за квалификация на персонала за периода са 3 339 лв., като за непедагогическия персонал са 256 лв., а за педагогическия персонал – 3 083 лв.

По проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е получено финансиране  от 6 456 лв. Направени са разходи за учебни помагала в размер на  960,40 лв. и за материали – 3 157,48 лв., необходими за дейността на клубовете. Остатъкът в края на годината е 2 338 лв.

 От успешно реализиран през 2016 год. проект  с период на изпълнение 2014-2016 год., договор № 2014-1-BG01-KA102-000692: „Европейският опит на сътрудничество между образование и бизнес – гаранция за устойчиво развитие“, в гр. Копер, Словения, финансиран по Програма „Еразъм+”, Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров" – град Плевен е получила от ЦРЧР финансиране в размер на 100 % от одобрената безвъзмездна финансова подкрепа, като последното балансово плащане е през м. октомври 2016 г. и е в размер на 42 316 лв., с което са разплатени извършени разходи по проекта и са възстановени в бюджета на гимназията средства в размер на 15 768 лв.

 

 

 

23.01.2017 г.                                                 Изготвил: Емилия Шопова,

гр. Плевен                                                    гл.счетоводител       

      

 

инж. Наско Найденов,

директор

 

 

Търси
Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Приятели на сайта
  •