Професионална гимназия по транспорт - Делегиран бюджет-изпълнение към 31.12.2015 год.
Понеделник, 26.06.2017, 10:09 Добре дошли Гост | RSS
Професионална гимназия по транспорт
"Проф. Цветан Лазаров"
Сайт меню
Нашата анкета
Защо ходиш на училище?
Общо отговори: 388
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

Делегиран бюджет-изпълнение към 31.12.2015 год.


ИНФОРМАЦИЯ 
За изпълнението на делегирания бюджет
на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – гр.  Плевен
 към 31.12.2015 год.
 
 
В изпълнение на ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. информирамe Общото събраниe за направените приходи и разходи по делегирания бюджет на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Плевен през 2015 г.
Утвърденият бюджет на училището, съгласно заповед  № РД 09-339/23.03.2015 г. на министъра на образованието и науката, е в размер на 735 208,00 лв.  и 20 000,00 лв.  от собствени приходи. Получен е и преходен остатък за 2014 год. в размер на  31 732  лв. съгласно писмо на МОН  № 9107-128  от 19.05.2015 г.
Професионална гимназия по транспорт  „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Плевен за периода 01.01-31.12.2015 г. отчита следните финансови резултати:  
Реализирани собствени приходи за 32 746,70 лв. от: наеми – 18325 лв.. такси общежитие – 9 189 лв., продажба на ДМА – 1040 лв., учебни услуги – 2 446 лв. и възстановена щета от гражданска отговорност за 1 746,70 лв. Съгласно утвърденият бюджет приходите  за годината са в размер на 20 000 лв. След направена корекция приходите са увеличени на 32 000 лв. Изпълнението на собствените приходи за 2015 г. е 102 %.
През 2015 г. година са направени следните разходи :  
За  заплати на работещите по трудови правоотношения  са изразходвани  503 479 лв. 
За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходвани 52 676 лв., от тях за СБКО – 23 331 лв., като са включени и сумите от диференцираното възнаграждение на учителите. Изразходвани са 9 940 лв. за лица, наети на извънтрудови правоотношения. Изплатени са обезщетения по КТ при прекратяване на трудовите правоотношения на пенсионирани лица в размер на 19 404,92 лв. Разходът за изплатеното обезщетение по КТ е финансиран от Национална програма на МОН „Оптимизация на училищната мрежа” – 2015 год.
За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходвани 109 391 лв., от тях: 56 951 лв. за ДОО, 16 851 лв за УПФ, 25 172 лв за ЗО, 10 417 лв. за ДЗПО.
За издръжка са изразходвани 129 226 лв. Направени са разходи за: храна – 439 лв., за  учебни разходи – 8 776 лв., материали – 17 284 лв., разходи за вода, ТЕЦ и  ел.енергия – 76 440 лв., външни услуги – 16 996 лв., за текущи ремонти – 1 113 лв., командировки – 1319 лв., застраховки – 1 894 лв., други финансови услуги – 315 лв. Направен е разход за закупуване ДМА както следва: 11 бр. компютри, 10 бр.монитори и 1 бр. лаптоп на обща стойност от 7 565 лв.
Платени са данъци и такси за 4 690 лв. – при бюджет 6 000 лв. изпълнението е 78%.
За стипендии са изразходвани 29 822 лв., като изпълнението е 97%  при бюджет 30 639 лв.
За периода 01.01-31.12.2015 год.  извършените разходи на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – град  Плевен са  836 849 лв.
Съгласно РМС № 221 от 23.04.2014 г. и РМС № 299 от 05.05.2015 год. по националните програми на МОН  Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – гр.  Плевен е работила по следните национални програми:
- Национална програма  „На училище без отсъствие”, мярка „Без свободен час” – изплатени  са 1 117 лв. за възнаграждения на заместващи учители и 248 лв. осигуровки за работодател;
- НП „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади” –  изразходвани са 8 549,92 лв., от тях за учебни материали – 833 лв., командировки за участие в състезание – 796,92 лв. и услуги – 20 лв. Изплатени са и суми по граждански договори на учителите-ръководители на групи по „Техническо чертане” в размер на 6 214,80 лв. и осигуровки за работодател за 685,20 лв.
- НП „Ученически национални състезания и международни олимпиади” за провеждането на Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”, м. април 2015 год., е получено финансиране в размер на 5 460 лв., от тях са изразходвани: за храна – 439  лв., учебни разходи за 4 045 лв., материали – 568 лв., масло за ДВГ – 11  лв. и  услуги за 397 лв. 
 Компенсиране на част от превозните разноски на педагогическия персонал по чл. 40в от ЗНП, съгласно  ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. – изплатени са 1 249,99 лв.
По проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – УСПЕХ с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейски социален фонд, извършените разходи по проекта са за: материали – 1 497 лв., за учебни материали – 846 лв.  Изплатени са и възнаграждения на ръководителите на  извънкласни и извънучилищни дейности  в размер на  6 518 лв. и осигуровки за работодател за 1 436 лв. Сумата от преходният остатък на 2014 г. е 5 627 лв. и средствата  са усвоени през изминалата година. През 2015 г. е получено финансиране  за 4 671 лв.
По проект BG051PO001 - 3.3.07-0001 „Ученически практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд, е получено финансиране  от 27 035 лв. Средствата са изразходвани за изплащане на трудови възнаграждения в размер на 3 648 лв., 5 016 лв. за възнаграждения по извънтрудови правоотношения и 1 271 лв. за осигуровки работодател.  Изплатени са и стипендии на  57 ученици за 17 100 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
През 2015 година гимназията реализира проект (с период на изпълнение 2014 – 2016 година), договор номер-2014-1-BG01-KA102-000692 на тема „Европейският опит на сътрудничество между образование и бизнес – гаранция за устойчиво развитие“,  финансиран по Програма „Еразъм+”, за който има открита валутна банкова сметка в евро. Наличността в началото  на годината по валутната сметка е  160 861,00 лв. Към 31.12.2015 г. наличността по валутната сметка е 66 376 лв. Извършено е плащане на партньорската организация в Словения за издръжка, настаняване, локален транспорт и администриране на групата крайни ползватели и придружаващи лица от поток 1 с период на мобилност от 22.03.2015 г. до 11.04.2015 г. за 39 116,60 лв и са платени 7 214,80 лв за автобусен превоз на фирмата – превозвач. Изплатени са дневни пари на 20-те ученици и 2-те придружаващи лица в размер на 25 136,32 лв. Направени са разходи за работно облекло на стойност от 356,90 лв. и застраховка за 559,23 лв. На лицата, провели предварителната подготовка на учениците са изплатени 705 лв. за извънтрудови възнаграждения  и осигуровки за работодател 77 лв., от тях за ДОО – 43 лв., ЗО – 25 лв.и ДЗПО – 9 лв.
 За групата крайни ползватели – 10 на брой учители и служители с период на мобилност 05.07-19.07.2015 год. в гр. Копер, Словения, е платено на партньорската организация в Словения за издръжка, настаняване, локален транспорт и администриране  24 644 лв., за транспорт – 5 300 лв. на транспортната фирма – превозвач. Изплатено и извънтрудово възнаграждение за извършена езикова подготовка в размер на 493 лв. и осигуровки работодател за 54,39 лв., от тях за ДОО – 26,27 лв., за ЗО – 17,76 лв., за ДЗПО – 10,36 лв.
От успешно реализиран през 2014 год. проект  договор № 2013-1-BG1-LEO03-08797: „Европейски образователни стандарти в областта на интелигентните транспортни системи и на управлението на мобилността” в гр. Лайпциг, Германия, финансиран по Секторна програма „Леонардо да Винчи”, сме получили окончателно финансиране за 10 531 лв., като са доизплатени 1 443,40 лв. за дневни пари на крайните ползватели – 14 учители и служители от гимназията.
 
14.01.2016 г.                                                                                                                                                             Изготвил:Емилия Шопова,
гр.Плевен                                                                                                                                                                                гл.счетоводител               
 
                                                                                                                                                                                                инж.Наско Найденов,
                                                                                                                                                                                                директор
 
 
           
 
 
 
Търси
Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Приятели на сайта
  •